Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY, REKLAMAČNÍ ŘÁD A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

A. OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti MOJE DISTRIBUCE, s.r.o. se sídlem Dělnická 23, Bruntál 792 01, IČ:29450390, DIČ: CZ29450390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54151; pro objednávání zboží prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetové adrese: www.mojedistribuce.cz. Pro komunikaci slouží dále e-mailová adresa: info@mojedistribuce.cz a bezplatná telefonní linka: 800930930. Internetový portál i ostatní kontakty nemusí být s ohledem na údržbu a aktualizaci techniky a programového vybavení nepřetržitě dostupné.

DODAVATEL A ODBĚRATEL

Obchodní společnost MOJE DISTRIBUCE, s.r.o. se sídlem Dělnická 23, Bruntál 792 01, IČ: 29450390, DIČ: CZ29450390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54151 (dále jen “dodavatel“) realizuje zejména distribuci imunologických přípravků za účelem očkování, do zdravotnických zařízení na základě § 77, odst. 1, písm. c, zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech v platném znění, osobám oprávněným k poskytování zdravotních služeb podle §19 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Společnost MOJE DISTRIBUCE, s.r.o.může dodávat imunologické léčivé přípravky za účelem očkování pouze do zdravotnických zařízení, jejichž provozovatel prokáže oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytnutím kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona (dále jen „odběratel“) nebo jiným věrohodným způsobem (Národní registr poskytvatelů zdravotních služeb ÚZIS, Seznam smluvních poskytovatelů zdravotních služeb VZP) U poskytovatelů zdravotních služeb, kteří vznikli před účinností zákona č. 372/2011 Sb., je možno doložit kopii rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení podle původního zákona č. 160/1992 Sb., který byl nahrazen zákonem č. 372/2011 Sb. Kopii tohoto oprávnění je možno zaslat poštou, e-mailem, nebo předat osobně.

Objednávat prostřednictvím portálu www.mojedistribuce.cz může pouze registrovaný odběratel. Registrace lékaře je možná vyplněním formuláře.

Objednávky je však možné zadávat i e-mailem, telefonicky nebo osobně. Cenová nabídka je dostupná na internetových stránkách www.mojedistribuce.cz, na vyžádání zaslána poštou, emailem nebo telefonickým dotazem.

DODACÍ PODMÍNKY

Zveřejněné informace o léčivých přípravcích na internetových stránkách www.mojedistribuce.cz jsou pouze informativního charakteru a určené výhradně pro osoby odborné pracovníky ve zdravotnictví ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Objednané zboží dodáváme po předchozím potvrzení objednávky podle aktualizovaného harmonogramu v pravidelných intervalech v regionu střední a jižní Moravy, pokud není dohodnuto s objednávajícím jinak. Objednavatel má možnost osobního odběru očkovacích látek v místě distribučního skladu, tuto možnost je však nutné dohodnout předem.

Dodání je realizováno do zdravotnických zařízení pomocí vozidel vybavených chladícím zařízením pro transport termolabilních přípravků s automatickým záznamníkem teplot, v souladu s platnou legislativou, pravidly správné distribuční praxe a standardních operačních postupů. Dodání může být realizováno ze skladu distribuce léčiv nebo prostřednictvím výdeje na žádanky ambulantních zdravotnických zařízení, zejména u objednávek, které obsahují také jiná léčiva než imunologické přípravky za účelem očkování.

Dodání je realizováno bezplatně, nestandardní požadavky mohou být zpoplatněny po předchozí dohodě mezi dodavatelem a odběratelem. Minimální hodnota objednávky je stanovena na 1.000,- Kč.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platby za dodané zboží jsou realizovány na základě vystaveného daňového dokladu bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře za dodané zboží. Po předchozí dohodě je možno dodané zboží uhradit v hotovosti.

Základní lhůta splatnosti daňových dokladů je 30 kalendářních dní. U vakcín, které se účtují zdravotním pojišťovnám je splatnost prodloužena až na 60 kalendářních dní. Jednotlivé kategorie jsou uvedeny v ceníku, který je ke stažení na stránkách www.mojedistribuce.cz. Splatnost faktur může být rozhodnutím společnosti MOJE DISTRIBUCE, s.r.o. změněna.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Dodavatel neručí za škody způsobené chybným zacházením s dodávanými léčivými přípravky odběratelem, zejména uskladněním nebo použitím v rozporu se souhrnem údajů o přípravku. Dodavatel garantuje jakost skladování a distribuce imunopreparátů až do okamžiku předání odběrateli.

PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE

Odběratel je povinen zaplatit za dodané zboží, a to nejpozději v termínu splatnosti dle vystaveného daňového dokladu. Pro případ, že odběratel bude v prodlení s úhradou faktury, se stanoví smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Odběratel má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže:

 - teplota dodaného zboží je mimo rozsah požadovaný souhrnem údajů o přípravku,

 - vizuálně zjištěná vada na zboží,

 - nedodržení prodejní ceny ze strany dodavatele

 - je dodáno jiné zboží nebo v jiném množství než bylo objednáno

Při převzetí zboží je odběratel, nebo jím pověřená osoba povinna provést kontrolu objednávky a dodaného druhu zboží, jeho množství, šarže a data exspirace. včetně dokladu o dodržení chladového řetězce během transportu. Správnost těchto informací potvrdí svým podpisem. Na případné pozdější reklamace z důvodu nedodržení výše uvedených podmínek nemusí být brán zřetel.

V případě osobního odběru, potvrzuje odběratel nebo jím pověřená osoba svým podpisem, že si je vědom/a rizik vyplývajících z nevhodného uchování léčiv během přepravy a přijímá odpovědnost za vady přípravků způsobené nedodržením podmínek uchovávání dle souhrnu údajů o přípravku.

Pro účely realizace kupní smlouvy a splnění legislativních podmínek zpracovává dodavatel identifikační a kontaktní údaje odběratele, případně i osobní údaje osob, které odběratele zastupují. Pokud odběratel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze kupní smlouvu uzavřít. Pokud dojde ke změně poskytnutých identifikačních a kontaktních údajů odběretele, včetně údajů o osobách, které odběratele zastupují, je odběratel povinen o této skutečnosti dodavatele neprodleně informovat.

Odběratel souhlasí s tím, aby mu byla zasílána obchodní sdělení dodavatele, a to prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění. Odběratel uděluje tento souhlas dobrovolně a s vědomím, že je udělen až do doby jeho odvolání odběratelem.

Odběratel bere na vědomí, že dodavatel sdílí data o realizovaných prodejích vakcín s institucemi, které provádí dohled v oblasti nakládání s léčivými přípravky (MZd, ZP, MF, SÚKL, IQVIA).Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.9.2018.B. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace se řeší podle reklamačního řádu:

 

 1. Objednavatel může uplatnit reklamaci jen na zboží, které mu bylo dodáno MOJE DISTRIBUCE, s.r.o.

 2. Povinností pověřeného pracovníka provozovny odběratele je při převzetí zboží potvrdit na dodacím listu správnost a úplnost objednaného a dodaného zboží.

 3. Zjevné vady dodaného zboží zjištěné při převzetí a zjištěné rozdíly mezi dodávkou zboží a dodacím listem je odběratel povinen reklamovat u dodavatele ihned při dodání, a to písemně formou reklamačního protokolu, který musí obsahovat tyto čitelné údaje:

 • identifikace odběratele: název, adresa, IČ
 • název a množství reklamovaného zboží, šarže a exspirace přípravků, číslo dodacího listu, faktury, datum dodání
 • řádné zdůvodnění reklamace a návrh řešení
 • razítko, jméno a podpis odpovědné osoby
 • pokud by byla reklamace uplatněna později, než při předání/odběru zboží, je nezbytné písemně doložit, že zboží bylo uchováváno za podmínek uvedených v SPC, zejména za kontroly teploty uchovávání validovaným kalibrovaným monitorovacím systémem). 
 1. Skryté vady dodaného zboží, zejména vady kvality, je objednavatel oprávněn reklamovat vyplněním reklamačního protokolu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce doby použitelnosti přípravku. Schválení skrytých vad záleží na posouzení ze strany výrobce zboží.

 2. Pokud odběratel vrací zboží z důvodu nemožnosti ověření jedinečného identifikátoru (UI), je odběratel povinen přiložit protokoly dokládající pokusy o ověření, které obsahují datum a čas upozornění (alertu), identifikaci uživatele, kód chyby, jedinenčný identifikátor alertu (Alert ID).

 3. Tento reklamační řád se vztahuje i na zboží objednané omylem. Dodavatel může takové zboží převzít zpět pouze v nepoškozených, nepopsaných obalech a bez nalepených etiket. Vrácení je nutné uskutečnit neprodleně při převzetí odběratelem.

 4. Přípravky stahované z distribuce je možné vrátit nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění povinnosti přípravky stahovat, pokud není stanoveno jinak.

 5. Vrácení zboží dodavateli se potvrzuje na reklamačním protokolu.

 6. V případě nákupu přípravku se slevou nemůže odběratel uplatňovat reklamaci vad zboží, pro které byla sleva sjednána.

 7. Reklamace se řídí platnými právními předpisy v platném znění, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, Zákona o léčivech a jeho prováděcích předpisů, Pokyny Evropské komise pro Správnou distribuční praxi a Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161

 

 

Tento Reklamační řád vstupuje v platnost dne 12.7.2019.

 

C. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů v návaznosti na platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) – (dále jen „GDPR“) (General Data Protection Regulation) společnosti MOJE DISTRIBUCE, s.r.o. se sídlem Dělnická 23, Bruntál 792 01, IČ:29450390, DIČ: CZ29450390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54151 (dále jen „Společnost“) upravují závazek usilovat o ochranu osobních údajů našich odběratelů a obchodních partnerů:

V oblasti ochrany osobních údajů je na území České republiky dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). GDPR se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.

Zaměstnanci Společnosti jsou vázáni mlčenlivostí dle svého pracovního zaměření, odborné cti, etických zásad a platné legislativy. Společnost organizuje a poskytuje zaměstnancům školení o pravidlech a dalších závazcích týkajících se bezpečnosti a ochrany dat. Osobní údaje získané během návštěv na našich internetových stránkách zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v České republice. Pro optimalizaci internetových stránek Společnosti můžeme automaticky shromažďovat informace o IP adrese, typu prohlížeče, nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a délce návštěvy na našich internetových stránkách. Tyto informace slouží ke správě internetových stránek, k získávání informací o chování jejich uživatelů. Internetové stránky Společnosti mohou zahrnovat odkazy na jiné internetové stránky, na které se tato pravidla využívání osobních údajů a cookies nevztahují.

Služby cookies a jejich využívání

Internetové stránky Společnosti, e-mailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies", pokud k tomu prostřednictvím internetových stránek společnosti dáte souhlas. „Cookie" je soubor, který se skládá ze znaků, které prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme do souboru cookie prohlížeče na pevném disku Vašeho počítače. To například umožňuje rozpoznat zařízení daného uživatele v případě, že dojde ke spojení mezi naším internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek Společnosti mohla reagovat na Vaše individuální potřeby. Na internetových stránkách může Společnost využívat dva druhy cookies:

Session cookies – dočasné cookies, které se ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkci některých aplikací či funkčnost těchto stránek povinné.

Permanentní (tracking) cookies – permanentní cookies se využívají pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách (např. rychlejší a jednodušší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období, které závisí na tom, jaké zvolíte nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek. Další osobní údaje z internetových stránek se shromažďují pouze, pokud dáte k takovémuto zpracování výslovný souhlas. Dále můžeme sledovat počet návštěvníků našich internetových stránek.

Rozsah zpracovávaných údajů

S ohledem na ochranu osobních údajů zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené a takové, které jsou nutné pro splnění zákonných povinností. Jedná se o osobní údaje pro identifikaci a komunikaci s Vámi a zvláštní kategorie osobních údajů, které jsou nezbytné pro naši činnost v souladu s příslušnými právními předpisy.

V rámci naší činnosti shromažďujeme osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů za účelem jedinečné identifikace osoby. O našich obchodních partnerech shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souladu s nařízením GDPR: jméno a příjmení; název společnosti/fyzické osoby; sídlo společnostifyzické osoby; fakturační a korespondenční adresa; telefon; e-mail; IČO (identifikační číslo osoby); DIČ (daňové identifikační číslo); IČZ (identifikační číslo zdravotnického zařízení); číslo bankovního účtu; záznam telefonického hovoru na telefonní lince Společnosti; historii e-mailové komunikace; identifikaci zmocněné nebo zastupující osoby.

S Vašimi osobními údaji pracujeme po dobu potřebnou k plnění příslušného účelu (tj. minimálně dobu trvání dle zákonných nařízení či ukončení vztahu jinou formou); pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Po ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje bezpečně vymazány nebo zničeny nebo anonymizovány. V případě udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, např. pro marketingové účely (vč. profilování za účelem nabídky vhodných produktů a služeb), jsou údaje zpracovány po dobu platnosti souhlasu k danému účelu zpracování.

Zdroj dat

Data, která zpracováváme, získáváme prostřednictvím našich zaměstnanců, od Vás jako subjektů údajů nebo z jiných zdrojů (např. obchodního rejstříku, Administrativního registru ekonomických subjektů, Národního zdravotnického informačního systému, osobní údaje legálně získané z veřejných rejstříků nebo při součinnosti se státními institucemi za účelem ověření jejich správnosti a úplnosti). Osobní data fyzických osob našich obchodních partnerů a dodavatelů jsou v průběhu našeho obchodního vztahu aktualizována přímo subjektem osobních údajů nebo jsou sdělena zaměstnavatelem fyzické osoby. Ke zpracování osobních údajů může dojít i v případě poskytnutí Vašich dat od třetí osoby, které jste poskytl souhlas nebo přímo plnou moc k tomuto účelu.

Účely zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění příslušného účelu:

 • dokumentace smluvních ujednání

 • řízení vztahů, marketing a analýza zákazníků/procesů

 • plnění právních a regulačních povinností

Pokud nejde o žádnou z výše uvedených variant, bude souhlas získán od subjektů údajů před zpracováním jeho osobních údajů. Role, ve kterých můžeme evidovat Vaše osobní údaje a určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby, jsou:

 • jste náš dodavatel

 • jste náš zákazník/odběratel

Pokud jste jiná fyzická osoba, než je výše uvedeno, jejíž údaje byly získány při naší činnosti, nejsou tyto údaje dále zpracovávány a nejsme schopni podle těchto osobních údajů určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby. Tyto údaje slouží pouze pro informativní účely naší společnosti a nejsou dále předávány jiným zpracovatelům či třetím stranám. Dále Vás chceme upozornit, že při uplatnění Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů může dojít k určitému omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

Uplatnění práv subjektů údajů

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti výhradně písemně, doporučenou poštou na naší adrese Dělnická 1342/23, Bruntál 79201. Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu: totožnost a kontaktní údaje Společnosti; účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování; oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů; dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy; výčet Vašich práv včetně práva podat stížnost; zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem; skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná, a zdroj, ze kterého byla data přijata. Jako subjekt údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že popřete přesnost osobních údajů; máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití; již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. V případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají. Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovány; odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro jejich zpracování nebo jsou osobní údaje zpracovány protiprávně. V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a zaslání sdělení, aby vymazali veškeré odkazy. Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud to budete požadovat, budeme Vás informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, stejně tak i o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro účel přímého marketingu, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno. V naší Společnosti nepoužíváme automatizované rozhodování včetně profilování.

Kontaktní údaje Společnosti

Správcem osobních údajů je Společnost: MOJE DISTRIBUCE, s.r.o. se sídlem Dělnická 23, Bruntál 792 01, IČ:29450390, DIČ: CZ29450390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54151

Vaši žádost/stížnost zpracujeme bez zbytečného odkladu a budeme Vás informovat o vyřízení nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti/stížnosti s tím, že tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, o případném prodloužení této lhůty Vás budeme spolu s důvody pro tento odklad informovat nejpozději do 30-ti dnů od obdržení Vaší žádosti.

Převažující/nadřazené zájmy

Některá práva a povinnosti Společnosti mohou být nadřazená nad právy jednotlivců, pokud za daných konkrétních okolností existuje oprávněný zájem, který převažuje nad zájmem jednotlivce (přednostní zájem). Převažující zájem existuje, pokud je potřeba chránit oprávněné obchodní zájmy Společnosti, práva duševního vlastnictví, obchodního tajemství nebo jméno společnosti, kontinuity obchodních operací; předcházet nebo vyšetřovat porušení zákona, a to skutečné nebo předpokládané na základě odůvodněných podezření, smluv, nebo zásad naší Společnosti; jinak chránit nebo bránit práva Společnosti, jejích zaměstnanců nebo jiných osob.

Naše Společnost může poskytnout Vaše data zákonem daným institucím nebo smluvním zpracovatelům, kteří zaručují technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a splňují zákonné poadavky. Třetím stranám jsou předávány osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění účelu. S Vašimi údaji dále mohou přijít do styku orgány veřejné moci a soudy (zejm. při plnění zákonných povinností), auditoři nebo jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností, poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií, poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.)

Tyto zásady Ochrany osobní údajů vstupují v platnost dne 1.9.2018.