Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti MOJE DISTRIBUCE, s.r.o. se sídlem J.E. Purkyně 10, Bruntál 792 01, IČ:29450390, DIČ: CZ29450390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54151; pro objednávání zboží prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetové adrese www.mojedistribuce.cz

 

 

DODAVATEL A ODBĚRATEL

Obchodní společnost MOJE DISTRIBUCE, s.r.o. se sídlem J.E. Purkyně 10, Bruntál 792 01, IČ: 29450390, DIČ: CZ29450390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54151 (dále jen “dodavatel“) realizuje distribuci imunologických přípravků za účelem očkování do zdravotnických zařízení na základě § 77, odst. 1, písm. c, zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech osobám oprávněným k poskytování zdravotních služeb podle §19 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Společnost MOJE DISTRIBUCE, s.r.o.může dodávat imunologické léčivé přípravky za účelem očkování pouze do zdravotnických zařízení, jejichž provozovatel prokáže oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytnutím kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona (dále jen „odběratel“).

U poskytovatelů zdravotních služeb, kteří vznikli před účinností zákona č. 372/2011 Sb., akceptujeme kopii rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení podle původního zákona č. 160/1992 Sb., který byl nahrazen zákonem č. 372/2011 Sb. Kopii tohoto oprávnění je možno zaslat poštou, e-mailem, faxem nebo předat osobně.

Objednávat prostřednictvím stránek www.mojedistribuce.cz může pouze registrovaný odběratel. Registrace lékaře je možná vyplněním formuláře. Objednávky je však možné zadávat i e-mailem, telefonicky nebo osobně.

DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží dodáváme po předchozím potvrzení objednávky podle aktualizovaného harmonogramu v pravidelných intervalech v regionu střední a jižní Moravy, pokud není dohodnuto s objednávajícím jinak. Objednavatel má možnost osobního odběru očkovacích látek v místě distribučního skladu nebo lékárny, tuto možnost je však nutné dohodnout předem.

Dodání je realizováno do zdravotnických zařízení pomocí vozidel vybavených chladícím zařízením pro transport termolabilních přípravků s automatickým záznamníkem teplot, v souladu s platnou legislativou, pravidly správné distribuční praxe a standardních operačních postupů. Dodání může být realizováno ze skladu distribuce léčiv nebo prostřednictvím výdeje na žádanky ambulantních zdravotnických zařízení, zejména u objednávek, které obsahují také jiná léčiva než imunologické přípravky za účelem očkování.

Dodání je realizováno zdarma, nestandardní požadavky mohou být zpoplatněny po předchozí dohodě mezi mezi dodavatelem a odběratelem. Minimální hodnota objednávky je stanovena na 1.000,- Kč.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platby za dodané zboží jsou realizovány na základě vystaveného daňového dokladu bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře za dodané zboží. Po předchozí dohodě je možno dodané zboží uhradit v hotovosti při předání zboží.

Základní lhůta splatnosti daňových dokladů je 30 kalendářních dní. U vakcín, které se účtují zdravotním pojišťovnám je splatnost prodloužena na 75 kalendářních dní. Jednotlivé kategorie jsou uvedeny v ceníku, který je ke stažení na stránkách www.mojedistribuce.cz. Splatnost faktur může být rozhodnutím společnosti MOJE DISTRIBUCE, s.r.o. změněna.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Dodavatel neručí za škody způsobené chybným zacházením s dodávanými léčivými přípravky objednavatelem, zejména uskladněním nebo aplikací v rozporu se souhrnem údajů o přípravku. Dodavatel garantuje jakost skladování a distribuce imunopreparátů až do okamžiku předání odběrateli.

PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE

Odběratel je povinen zaplatit za dodané zboží, a to nejpozději v termínu splatnosti dle vystaveného daňového dokladu. Pro případ, že odběratel bude v prodlení s úhradou faktury, se stanoví smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Odběratel má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže:

 - teplota dodaného zboží je mimo rozsah požadovaný souhrnem údajů o přípravku,

 - vizuálně zjištěná vada na zboží,

 - nedodržení prodejní ceny ze strany prodejce

 - je dodáno jiné zboží nebo v jiném množství než bylo objednáno

Při převzetí zboží je lékař, nebo jím pověřená osoba povinna provést kontrolu objednaného zboží, jeho množství, šarží, exspirace a registračního čísla dodaného zboží, včetně dokladu o dodržení chladového řetězce během transportu. Správnost těchto informací potvrdí svým podpisem. Na případné pozdější reklamace z důvodu nedodržení výše uvedených podmínek nemusí být brán zřetel.

V případě osobního odběru, potvrzuje lékař nebo jím pověřená osoba svým podpisem, že si je vědom/a rizik vyplývajících z nevhodného uchování léčiv během přepravy a přijímá odpovědnost za vady přípravků způsobené nedodržením podmínek uchovávání dle SPC během přepravy.

Odběratel bere na vědomí, že data o realizovaných odběrech vakcín mohou být sdílena se státními i nestátními institucemi, které provádí dohledovou funkci v oblasti nakládání s léčivými přípravky (MZ, ZP, SÚKL, IMS).

REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace se řeší podle reklamačního řádu:

 1. Objednavatel může uplatnit reklamaci jen na zboží, které mu bylo dodáno společností MOJE DISTRIBUCE, s.r.o.

 2. Zjevné vady dodaného zboží zjištěné při převzetí a zjištěné rozdíly mezi dodávkou zboží a dodacím listem je odběratel povinen reklamovat u dodavatele ihned při dodání, a to písemně formou reklamačního protokolu, který musí obsahovat tyto čitelné údaje:

  - identifikace odběratele: název, adresa, IČ

  - název a množství reklamovaného zboží, 
  - šarže a exspirace přípravků, 
  - číslo dodacího listu, faktury, 
  - datum dodání, 
  - řádné zdůvodnění reklamace a návrh řešení, 
  - razítko, jméno a podpis odpovědné osoby, 
  - pokud by byla reklamace uplatněna později, než při předání/odběru zboží, je nezbytné písemně doložit, že zboží bylo uchováváno za podmínek uvedených v SPC, zejména za kontroly teploty uchovávání validovaným kalibrovaným monitorovacím systémem). 

 3. Skryté vady dodaného zboží, zejména vady kvality, je objednavatel oprávněn reklamovat vyplněním reklamačního protokolu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce doby použitelnosti přípravku. Schválení skrytých vad záleží na posouzení ze strany výrobce zboží.

 4. Tento reklamační řád se vztahuje i na zboží objednané omylem. Dodavatel může takové zboží převzít zpět pouze v nepoškozených, nepopsaných obalech a bez nalepených etiket. Vrácení je nutné uskutečnit neporodleně při převzetí odběratelem.

 5. Přípravky stahované z distribuce je možné vrátit nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění povinnosti přípravky stahovat, pokud není stanoveno jinak.

 6. Vrácení zboží dodavateli se potvrzuje Protokolem o zpětném odběru.

 7. V případě nákupu přípravku se slevou nemůže odběratel uplatňovat reklamaci vad zboží, pro které byla sleva sjednána.

 8. Další práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem se řídí ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 


Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 23.12.2013.